Zápis pro školní rok 2020/2021

 

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

do 2. základní školy Napajedla budou k  základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 přijímány děti dle naplnění následujících kritérií:

 1. dosažení věku dítěte 6 let  (Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, § 36, odst. 3), tzn. děti narozené v období 1.9.2014 – 31.8.2015
 2. dítě po odkladu školní docházky
 3. dítě s trvalým bydlištěm v Napajedlích
 4. dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
 5. děti z jiných obcí

Pro školní rok 2021/2022 předpokládám otevření dvou tříd 1. ročníku.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k současným krizovým opatřením bude i na naší škole zápis k povinné školní docházce probíhat distanční formou, tj. bez osobní přítomnosti dětí a to v termínu od 12. do 22. dubna 2021.

Dojde tak pouze k formální části zápisů. Motivační část (setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy) proběhne dle možností po ukončení mimořádných opatření.

Ředitelství  2. základní školy Napajedla v souladu s metodickým doporučením MŠMT pro organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2021/2022 přijalo následující postup:

1. Zákonní zástupci dítěte si stáhnou níže uvedené dokumenty

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list pro školní rok 2021/2022  nebo Žádost o odklad školní docházky. Tiskopis vytisknou, vyplní a žádost podepíší.

Odkazy na dokumenty ke stažení:

-              registrační číslo uveďte ve tvaru – např. Bohumil Novotný (iniciály křestního jménaa příjmení + poslední čtyřčíslí rodného čísla) - BN4522

 K žádosti je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte.

-              Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky, odloží ředitel docházku o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pozn.: V případě, že požadované doklady k odkladu školní docházky ještě nemáte vyřízeny, je třeba se na vyšetření do školského poradenského zařízení neprodleně objednat a v takovém případě, prosím, vypište ještě žádost o přijetí a přiložte kopii rodného listu.

 2. Možnosti doručení v době od 12. – 22. 4. 2021:

 • Poštou na adresu:  2. základní škola  Napajedla, Komenského 298, 763 61 Napajedla
 • E-mailem s elektronickým podpisem, nelze poslat pouze prostý e-mail: zsnapii@seznam.cz
 • Do datové schránky: 55vmv8x
 • Osobní doručení do školy: vždy od 8.00  do 15.30 hod.

V tuto dobu můžete vhodit tiskopisy do schránky ve vestibulu školy. Pokud nemáte možnost tisku, můžete zde žádosti také vyplnit, budou tam pro Vás připraveny. Je potřeba mít s sebou kopii rodného listu, kterou spolu s tiskopisy vložíte do námi připravené obálky.

3. Seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dvěma způsoby.

 1. na školním webu (www.2zsnapajedla.cz)
 2. na dveřích školy

 Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 12. 5. 2021.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.  Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Výňatek ze Školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní…školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění…. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Desatero pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

     nabízíme Vám v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo Vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

POHYB – Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.  Už umím házet a chytat míč, běhat a skákat. Dovedu se sám obléci (zapnout zip, knoflíky, obléci čepici a rukavice, zavázat tkaničku). Umím správně stolovat, používat kapesník a toaletu. Své věci a hračky dovedu uklidit na správné místo.

SAMOSTATNOST – Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Už umím být občas bez rodičů (u babičky, na škole v přírodě). Dovedu říci, co si myslím, s čím souhlasím a nesouhlasím, a dodržuji dohodnutá pravidla.  

JAZYK A ŘEČ – Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Už umím správně vyslovovat všechny hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět různé příběhy a povídat si s dospělými a kamarády. Napíšu hůlkovým písmem své jméno.

MANIPULACE – Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Už umím pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, nalepovat, kreslit a malovat. Dovedu správně držet tužku, znám geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník). Vím, kde je vpravo a vlevo.

VNÍMÁNÍ – Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. Už umím rozeznat barvy, velikosti, tvary a společné znaky jednotlivých věcí. Dovedu slabikovat slova, rozpoznám rozdíl mezi číslicemi a písmeny. Znám základní dopravní značky a dovedu správně zareagovat na zvukové a světelné signály.  

MYŠLENÍ – Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech. Už umím počítat na prstech a vyjmenuji číselnou řadu (v rozsahu do 5 až 10). Dovedu srovnat skupiny věcí podle počtu (o kolik je jeden větší či menší). Třídím a porovnám předměty podle barvy, tvaru, velikosti, délky a váhy. Vím, kde je nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně. Co je dříve, později, včera a dnes. Umím řešit jednoduché hádanky, slovní příklady, rébusy a labyrinty.  

PAMĚŤ – Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit. Zapamatuji si, co jsem prožil, viděl a slyšel, a dokážu o těchto zážitcích vyprávět. Pamatuji si říkadla, básničky a písničky. Soustředím se na různé úkoly a dovedu je samostatně dokončit.

PRAVIDLA – Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině. Už umím správně pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se. Dovedu si povídat s ostatními dětmi a dospělými, umím se podělit o hračky a sladkosti. Poznám, co si druhý přeje, a dokážu se s ním dohodnout. Beru ohled na ostatní a umím říci svůj názor. Pomáhám mladším dětem.

TVOŘIVOST – Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. Už umím pozorně sledovat děj pohádky, divadelního nebo hudebního představení. Účastním se různých zábavných programů, slavností, sportovních akcí, výstav a dovedu říci, co jsem zde viděl, slyšel a co mne zaujalo. Znám mnoho pohádek a příběhů, mám své oblíbené hrdiny. Umím řadu písniček, básní a říkadel. Dokážu zahrát krátkou divadelní roli a zúčastnit se různých her (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře).  

ZNALOSTI – Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě. Už se orientuji ve svém blízkém okolí (vím, kde bydlím, kam chodím do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit, když jsem v nouzi). Vím, jak se mám chovat doma, ve školce, u lékaře, v obchodě, na ulici nebo při setkání s cizími lidmi. Poznám a rozliším povolání, přístroje, dopravní prostředky, členy rodiny, rostliny a zvířata. Mám řadu poznatků o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), planetě (světadíly, jiné země a národy), vesmíru, ročních obdobích, počasí a cestování.

Jak můžete pomoci svým dětem

 Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

 Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

 Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

 Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

 Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

 Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

 Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

 Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

 Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 Slovo ředitele 2. ZŠ Napajedla:

Vážení rodiče,

protože nám současná epidemiologická situace neumožňuje realizovat všechny aktivity související se zápisem dětí do 1. tříd, dovoluji si Vám nabídnout v následujících řádcích a audiovizuálních dokumentech nahlédnutí do života naší školy.

K výuce slouží 25 kmenových učeben, 14 odborných pracoven vybavených moderní vyučovací technikou (notebooky, dataprojektory, interaktivní tabule…), 6 oddělení ŠD, knihovna s čítárnou, krásný sportovní areál a moderní sportovní hala.

V budově školy je školní jídelna, žáci si mohou vybrat z nabídky 2 jídel. Přístup ke škole i všechny prostory ve škole jsou bezbariérové.

Naší snahou je školu neustále modernizovat a zlepšovat podmínky pro vzdělávání našich žáků. Především z těchto důvodů se zapojujeme do projektů EU, které přinášejí škole finance v řádech milionů korun. Z prostředků projektu EU – peníze školám – šablony, jsme celou školu vybavili moderní didaktickou technikou a vytvořili přes tisíc výukových materiálů, které vyučující používají v běžné výuce. V rámci projektu Podpora výuky přírodovědných předmětů byly zmodernizovány učebny fyziky a chemie. Úspěšný byl i projekt podporující žáky ohrožené školním neúspěchem, který pokračuje v rámci projektu Šablony II a bude nadále pokračovat v Šablonách III.

Z projektových peněz se nám podařilo obnovit vybavení školních dílen, kde se žáci učí základním řemeslným dovednostem. V rámci příhraniční spolupráce realizujeme sportovní projekt Pohyb nás spojuje, jsme zapojeni i do projektů MAP v rámci ORP Otrokovice.

Modernizaci naší školy podporuje i náš zřizovatel Město Napajedla. Posledními velkými akcemi, které se ve škole uskutečnily, byly rekonstrukce sociálního zařízení, tříd, kabinetů, žákovských šaten a šaten u tělocvičny. V letošním roce bude realizován nový projekt na modernizaci učeben zeměpisu, přírodopisu a žákovské kuchyňky. V plánu na další roky je i revitalizace fasády a rekonstrukce nádvoří školy, kde bude kromě prostor pro relaxaci i dopravní hřiště.

Co Vás ale bude asi nejvíce zajímat, je vlastní výchovně-vzdělávací proces. Vaše dítě bude vzděláváno podle našeho vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) – Škola základ života. Při jeho tvorbě jsme vsadili nejen na kvalitu vzdělávání, ale také na to, aby se žáci ve škole cítili dobře a bezpečně. Náš ŠVP plně reaguje na požadavky, které by měl absolvent základní školy v dnešní i budoucí době mít. Proto velký prostor věnujeme výuce cizích jazyků. Vaše děti se budou učit anglický jazyk od 1. až do 9. ročníku a od 7. do 9. ročníku jim přibude další cizí jazyk (německý, francouzský, ruský) vybraný dle jejich zájmu. Pro výuku cizích jazyků slouží moderní učebny, výuka AJ je podpořena i zapojením rodilého mluvčího.

K výuce informatiky slouží dvě učebny výpočetní techniky vybavené počítači, které neustále modernizujeme. Dbáme i na tělesný rozvoj žáků, a to nejenom v předmětu tělesná výchova. V rámci nadace Agrofert funguje na naší škole Sportovní centrum, kde se žáci mohou v odpoledních hodinách sportovně vyžít v lehké atletice, florbalu, kopané, Sloházené. V dostatečné časové dotaci jsou v 8. a 9. ročníku zařazeny i předměty, ze kterých žáci konají přijímací zkoušky na střední školy. Nadaní žáci mohou svůj talent rozvíjet a uplatnit při různých soutěžích a olympiádách, ve kterých tradičně dosahujeme výborných výsledků. I jim jsou poskytovány v rámci nadání podpůrná opatření, které rozvíjí jejich talent. Žákům méně nadaným či handicapovaným je poskytována pomoc v rámci tzv. podpůrných opatření, mohou navštěvovat hodiny doučování a kroužky odpovídající druhu jejich postižení. Mnozí z nich se učí podle individuálních vzdělávacích plánů. Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které nabízí služby jak pro žáky, tak i pro rodiče. Tvoří ho výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog a preventiva sociálně-patologických jevů.

Žáci 1. stupně (3. roč.) pravidelně jezdí na školu v přírodě, absolvují plavecký výcvik (2. a 3. roč.), žáci 2. stupně (7 roč.) lyžařský výcvikový kurz. Výuka je doplňována exkurzemi, a to i zahraničními, výlety a dalšími výchovně vzdělávacími aktivitami.

Pro žáky 1. stupně slouží ŠD, která zajišťuje zájmové vzdělávání jak v ranních, tak zejména v odpoledních hodinách.

Bohatá je i další mimoškolní činnost pro žáky. Zde se výrazně angažují i členové žákovského parlamentu. Jedenkrát za tři roky se celá škola a veřejnost baví na naší školní akademii. Ve spolupráci s aktivními rodiči organizujeme společenský ples.

Jsme otevřenou komunitní školou, kde i Vy, rodiče, můžete aktivně působit a ovlivňovat dění ve škole zejména prostřednictvím školské rady.

Vážení rodiče, věřím, že pro Vaše dítě vyberete právě naši školu, která mu zajistí vše, co potřebuje ke kvalitnímu vzdělávání na základní škole.

PaedDr. Miroslav Veselý, ředitel školy

 

 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: zsnapii@seznam.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate